( ၁၆ ) ႀကိမ္ေျမာက္ ေအာင္ဘာေလထီတိုက္လို ့ရျပီေနာ္ ( 1 – 6 – 2018 )ကဲ ထီတိုက္လို ့ရျပီေနာ္ 😀 ( 1 – 6 – 2018 )

( ၁၆ ) ႀကိမ္ေျမာက္ ေအာင္ဘာေလသိန္းထီဖြင္႔ပြဲ

🍀 က်ပ္သိန္း ၁၀၀၀၀ ဆုႀကီး

ဟ ၄၁၀၅၅၈

🍀 က်ပ္သိန္း ၅၀၀၀ ဆုႀကီးမ်ား

စ် ၉၆၈၂၁၀

ကည ၂၉၀၈၅၃

🍀 က်ပ္သိန္း ၃၀၀၀ ဆုႀကီးမ်ား

ရ ၂၂၆၀၇၉

စ ၄၄၃၆၆၆

🍀 က်ပ္သိန္း ၁၀၀၀ ဆုႀကီးမ်ား

ကစ် ၅၇၆၈၉၉

င ၄၀၇၆၉၃

န ၁၈၄၁၁၅

တ ၅၈၂၁၀၃

ကဂ ၉၂၅၄၀၇

🍀 ေဝေဝဆာဆာပေဒသာ က်ပ္ ၃ သိန္းဆုမ်ား

( အကၡရာႏွင့္ ေရွ႕ဂဏန္း ၅ လံုး အစဥ္လိုက္တူ )

ဋ ၅၇၅၃၀

ည ၁၅၅၈၇

လ ၂၅၆၄၅

ဗ ၂၁၇၇၃

သ ၅၆၆၈၂

ကဂ ၁၀၁၆၇

ဟ ၃၇၃၁၅

ဘ ၅၅၀၀၁

ဋ ၂၁၁၁၇

သ ၁၂၈၈၄

🍀 ေဝေဝဆာဆာပေဒသာ က်ပ္ ၂ သိန္းဆုမ်ား

( အကၡရာႏွင္႔ ေရွ႕ဂဏန္း ၄ လံုး အစဥ္လိုက္တူ )

ကဃ ၉၉၉၇

ကဃ ၈၈၀၆

ည ၃၆၇၇

ယ ၆၃၆၉

ကက ၂၉၄၆

စ ၃၉၃၂

ဂ ၄၆၆၃

ကစ် ၉၀၅၂

ခ ၅၄၃၅

ကစ် ၉၇၆၄

🍀 ေဝေဝဆာဆာပေဒသာ က်ပ္ ၁ သိန္းဆုမ်ား

( အကၡရာႏွင္႔ ေရွ႕ဂဏန္း ၃ လံုး အစဥ္လိုက္တူ )

သ ၆၈၄

ဃ ၃၇၂

ရ ၇၅၀

င ၂၅၀

ဠ ၂၁၂

ဘ ၄၀၇

ကစ ၆၅၇

ကဃ ၉၀၃

ဋ ၅၇၂

ဋ ၇၀၃

ကဆ ၁၆၁

န ၂၉၂

ကဇ ၁၄၄

🍀 ေဝေဝဆာဆာပေဒသာ က်ပ္ ၅ ေသာင္းဆုမ်ား

( အကၡရာႏွင္႔ ေရွ႕ဂဏန္း ၂ လံုး အစဥ္လိုက္တူ )

စ ၂၇

ဌ ၄၇

ကက ၅၈

ပ ၅၅

ကခ ၇၅

ဆ ၅၈

ဆ ၃၈

ဏ ၅၇

ကင ၂၅

စ် ၅၃

ဆ ၄၃

က်ပ္သိန္း ၅၀၀ ၊ က်ပ္သိန္း ၃၀၀ အစရွိတဲ့ က်န္ရွိေနေသာ ေပါက္ဂဏန္းမ်ားကို မၾကာခင္ အျပည့္အစံု ထပ္မံေဖာ္ျပေပးသြားပါ့မယ္ 😀

#ထီေပါက္စဥ္

Comments